facebook
To nejlepší z Namibie - s českým průvodcem - expedice -

To nejlepší z Namibie - s českým průvodcem - expedice

14 nocí od 91 500 Kč
Namibie, Poznávací zájezdy

To nejlepší z Namibie - s českým průvodcem - expedice

Termín 22.4.- 8.5. VYPRODÁNO. Vypsán NOVÝ TERMÍN 15.- 31.5.2021

Našı́ cestu po Namibii začneme v hlavnı́m městě Windhoek, odkud vyrazíme nejprve na samý jih země. Zatočı́ se vám hlava při pohledu do hlubin největšı́ho kaňonu na africkém kontinentu, čekajı́ nás peřeje řeky Orange, zdoláme pı́sečné duny v oblasti Sossusvlei, užijete si pěšı́ procházky pouštı́ i kaňonem ... Odpočineme si v malebném pobřežnı́m městečku Swakopmund, odkud se vydáme na sever země. Třešničkou na dortu bude safari v národnı́m parku Etosha. Navštı́vı́me ta nejkrásnějšı́ mı́sta Namibie, užijeme si jedinečné panenské přı́rody a nekonečných obzorů, pouště všech barev a druhů, ale čeká nás také skvělé jı́dlo a spanı́ pod miliony hvězd. Poznáte, jak vypadá opravdové ticho, kdy nad sebou slyšı́te proletět ptáka a společně zažijeme nejkrásnějšı́ východy a západy slunce, které přı́roda umı́ nabı́dnout.

 

Zážitky, na které se můžete těšit

  • Výlet kanoı́ po řece Orange
  • Fish River Canyon - 2. největší kaňon na světě
  • Duny Sossusvlei, Deadvlei, kaňon Sesriem
  • Poušť Namib
  • Plavba lodı́ ve Swakopmundu
  • Návštěva kolonie lachtanů Cape Cross
  • Safari v NP Etosha
Rezervujte zde

Kontaktujte nás

+420 222 314 666

1.Den: Odlet z Prahy

2. Den: Přílet do Windhoeku
V odpolednı́ch hodinách přı́let do Windhoeku. Po vyřı́zenı́ vstupnı́ch formalit se sejdeme s našı́m africkým průvodcem a řidičem v jedné osobě a společně odjedeme našı́m expedičnı́m náklaďákem do Windhoeku (cca 45 min), kde se ubytujeme a půjdeme na večeři do restaurace (na vlastnı́ náklady).

3. Den: Windhoek – Keetmanshoop přes poušť Kalahari
Ráno po snı́dani opustı́me hlavnı́ město a přes nekonečnou poušť Kalahari se vydáme na jih. Dnes nás čeká nejdelšı́ přesun a prvnı́ seznámenı́ se zemı́. Cestou si uděláme zastávku na oběd a odpoledne navštı́vı́me mı́sto, kde byly v poušti nalezeny ostatky dinosaura. V pozdnı́m odpolednı́ se ubytujeme v lodži v městečku Keetmanshoop.

4. Den: Fish River Canyon
Po snídani se vydáme dál na jih, kde nás čeká jedna z největších atrakcı́ této části země - Fish River Canyon. Je to druhý největšı́ kaňon na světě, při pohledu dolů do hlubin se vám zatočı́ hlava. Budeme mı́t čas na procházku po jeho okraji a odpoledne budeme pokračovat až do našeho kempu na břehu řeky Orange, kde se utábořı́me na následujı́cı́ dvě noci.

5. Den: Orange River
Časně ráno si dáme snı́dani a vyrazı́me na řeku. Pádla do ruky, naskočı́me do kanoı́ a po proudu se vydáme po nejdelšı́ řece Jižnı́ Afriky. Čeká nás asi třı́hodinová pohodová plavba s několika lehkými peřejemi. Odměnou za náš výkon bude piknikový oběd na břehu řeky, po kterém budeme odvezeni zpět do našeho kempu. Zbytek dne strávı́me koupánı́m a relaxacı́ v našem kempu u řeky, kde budou mı́t v baru jistě zásobu vychlazených nápojů.

6. Den: Aus
Den začneme poklidnou snı́danı́ na břehu řeky Orange. Dopoledne nemusı́me nikam spěchat, takže bude čas na koupel v řece či procházku (krokodýli budou mı́t volný den :-) Dáme si časný oběd a vyrazı́me do městečka Aus. Oblast kolem Aus je známá svými přı́rodnı́mi napajedly, ke kterým se chodı́ napı́t divocı́ pouštnı́ koně. Jedná se opravdu o divoká zvı́řata, takže nenı́ garance, že je uvidı́me, ale každopádně si užijeme krásné krajiny v této oblasti Namibie. Odpoledne dorazı́me do lodže, kde si dáme večeři a po dvou dnech kempovánı́ nás čeká zase pohodlná postel.

7. Den: Sossusvlei - kaňon Sesriem
Po snı́dani vyrazı́me rovnou do oblasti Sossusvlei, kde se nacházı́ jedny z největšı́ch pı́sečných dun na světě. Čeká nás cesta krásnou krajinou, která má zase úplně jiný charakter než ta na jihu země. V národnı́m parku si postavı́me stany a strávı́me zde následujı́cı́ dvě noci. Odpoledne vyrazı́me na procházku kaňonem Sesriem. 

8. Den: Sossusvlei, Deadvlei
Dnes ráno si opravdu přivstaneme, ale odměnou za toto “strádánı́” nám bude východ slunce na pı́sečných dunách! Využijeme skvělé polohy našeho kempu uvnitř národnı́ho parku a před svı́tánı́m vyrazı́me na Dunu 45, abychom si mohli dosyta vychutnat fantastickou hru barev na pı́sečných dunách ozářených rannı́m sluncem. Poté přesedneme do terénnı́ch vozů a vydáme se do srdce Sossusvlei a dále pěšky do Deadvlei. Dnes na vlastnı́ oči uvidı́te ty nejkrásnějšı́ obrázky Namibie, které znáte z pohledů a dokumentů. Odpoledne se plnı́ zážitků vydáme zpět do našeho kempu.

9. - 10. Den: Swakopmund
Po snı́dani vyrazı́me do přı́mořského městečka Swakopmund, kde strávı́me v pohodlı́ lodže dalšı́ dvě noci. Město má bohatou historii (na africké poměry :-) , bylo založeno v roce 1892 původně jako rybářský a obchodnı́ přı́stav, který se později přesunul do vhodnějšı́ho Walvis Bay. V dněšnı́ době je Swakopmund oblı́beným letoviskem mı́stnı́ch i turistů ... najdete zde restaurace, obchody i širokou nabı́dku aktivit. Prvnı́ den se ubytujeme a po obědě vyrazı́me společně na vyhlı́dkovou plavbu lodı́. Ve volném dni bude čas na prozkoumánı́ městečka, nebo na některé z nabı́zených aktivit (výlety do pouště, čtyřkolky, tandemový seskok, sandboarding - tyto aktivity jsou na vlastnı́ náklady a budeme je objednávat podle zájmu a aktuálnı́ch možnostı́ na mı́stě).

11. Den: Brandberg
Snı́daně v lodži a vyrážı́me na sever směr Skeleton Coast (Pobřežı́ koster). Navštı́vı́me Cape Cross, mı́sto, které je domovem tisı́ců lachtanů. Odsud budeme pokračovat do vnitrozemı́ do skalnatého pohořı́ Brandberg. Vylezeme na některou ze skal a nenecháme si ujı́t dalšı́ krásný západ slunce. Tábořit budeme na úpatı́ skal.

12. - 13. Den: NP Etosha
Dnes nás čeká prvnı́ safari v nejznámějšı́m národnı́m parku Namibie. Národnı́ park Etosha je naprostým přı́rodnı́m unikátem. Obrovská solná pánev je viditelná z vesmı́ru ... krajina zdánlivě nehostinná je domovem velikého množstvı́ zvı́řat. Ta potřebujı́ k životu vzácnou vodu, takže kolem napajedel zde můžete vedle sebe pozorovat druhy, které by se jinak vzájemně vyhnuly obloukem. Čekajı́ nás dva dny zážitků a dobrodružstvı́ uvnitř tohoto jedinečného parku. Prvnı́ den odpoledne si postavı́me stany v kempu uvnitř parku a v podvečer se přesuneme k napajedlu na kraji našeho kempu. Ráno vstaneme brzy, sbalı́me kemp a vydáme se napřı́č národnı́m parkem směrem na východ. Na oběd se zastavı́me v jednom z kempů uvnitř parku. V podvečer dorazı́me do dalšı́ho kempu, kde se ubytujeme na noc. Na večeři si zajdeme do mı́stnı́ restaurace (na vlastnı́ náklady). Druhý večer budete mı́t možnost vyrazit na večernı́ safari (organizuje správa národnı́ch parků, objednává se po přı́jezdu do kempu, hradı́ se na mı́stě).

14. Den: Národní park Waterberg Plateau
Ráno sbalı́me kemp a užijeme si poslednı́ rannı́ safari v NP Etosha. Odsud se vydáme na jih do oblasti Waterberg. Jedná se o náhornı́ planinu, která vystupuje nad poušť Kalahari. Tady se utábořı́me na poslednı́ našı́ noc v přı́rodě a vyrazı́me na kopec a společně si užijeme dalšı́ afriký západ slunce.

15. Den: Windhoek
Časně ráno se sbalı́me a pojedeme zpět do hlavnı́ho města. Po přı́jezdu si splnı́me povinnost Covid testů a zajdeme společně na oběd do jedné z mı́stnı́ch restauracı́. Po obědě si prohlédneme hlavnı́ město a ubytujeme se na naši poslednı́ noc v pohodlı́ hotelu. Rozloučı́me se s Afrikou při společné večeři v restauraci.

16. Den: Odlet z Windhoeku
Snı́daně v hotelu, dopoledne transfer na letiště a odlet zpět do Evropy.

17. Den: Přílet do Prahy

Cena zahrnuje

mezinárodnı́ letenky Praha - Windhoek – Praha
českého průvodce
výlet kanoı́ po řece Orange
Fish River Canyon
duny Sossusvlei, Deadvlei, kaňon Sesriem
poušť Namib
plavba lodı́ ve Swakopmundu
návštěva kolonie lachtanů Cape Cross
safari v NP Etosha
všechny vstupy do národnı́ch parků a rezervacı́ v rámci programu
většinu stravovánı́ dle programu
pojištěnı́ CK proti úpadku
pojištěnı́ léčebných výloh

Cena nezahrnuje

volitelné připojištěnı́ (možno pojistit storno i výdaje spojené s Covid 19)
vı́zum do Namibie (kupuje se po přı́letu do Windhoeku)
extra aktivity (vyhlı́dkové lety, aktivity ve Swakopmundu apod.)
osobnı́ výdaje a spropitné, strava kromě uvedené v programu

1. den: Odlet z Prahy

Sraz na letišti v Praze a odlet.
2. Den: Přílet do Windhoeku

V odpolednı́ch hodinách přı́let do Windhoeku. Po vyřı́zenı́ vstupnı́ch formalit se sejdeme s našı́m africkým průvodcem a řidičem v jedné osobě a společně odjedeme našı́m expedičnı́m náklaďákem do Windhoeku (cca 45 min), kde se ubytujeme a půjdeme na večeři do restaurace (na vlastnı́ náklady).
3. Den: Windhoek – Keetmanshoop

Ráno po snı́dani opustı́me hlavnı́ město a přes nekonečnou poušť Kalahari se vydáme na jih. Dnes nás čeká nejdelšı́ přesun a prvnı́ seznámenı́ se zemı́. Cestou si uděláme zastávku na oběd a odpoledne navštı́vı́me mı́sto, kde byly v poušti nalezeny ostatky dinosaura. V pozdnı́m odpolednı́ se ubytujeme v lodži v městečku Keetmanshoop.

Snídaně - oběd - večeře


4. Den: Fish River Canyon

Po snı́dani se vydáme dál na jih, kde nás čeká jedna z největšı́ch atrakcı́ této části země - Fish River Canyon. Je to druhý největšı́ kaňon na světě, při pohledu dolů do hlubin se vám zatočı́ hlava. Budeme mı́t čas na procházku po jeho okraji a odpoledne budeme pokračovat až do našeho kempu na břehu řeky Orange, kde se utábořı́me na následujı́cı́ dvě noci.

Snídaně - oběd - večeře


5. Den: Orange River

Časně ráno si dáme snı́dani a vyrazı́me na řeku. Pádla do ruky, naskočı́me do kanoı́ a po proudu se vydáme po nejdeljšı́ řece Jižnı́ Afriky. Čeká nás asi třı́hodinová pohodová plavba s několika lehkými peřejemi. Odměnou za náš výkon bude piknikový oběd na břehu řeky, po kterém budeme odvezeni zpět do našeho kempu. Zbytek dne strávı́me koupánı́m a relaxacı́ v našem kempu u řeky, kde budou mı́t v baru jistě zásobu vychlazených nápojů.

Snídaně - oběd - večeře


6. Den: Aus

Den začneme poklidnou snı́danı́ na břehu řeky Orange. Dopoledne nemusı́me nikam spěchat, takže bude čas na koupel v řece či procházku (krokodýli budou mı́t volný den :-) Dáme si časný oběd a vyrazı́me do městečka Aus. Oblast kolem Aus je známá svými přı́rodnı́mi napajedly, ke kterým se chodı́ napı́t divocı́ pouštnı́ koně. Jedná se opravdu o divoká zvı́řata, takže nenı́ garance, že je uvidı́me, ale každopádně si užijeme krásné krajiny v této oblasti Namibie. Odpoledne dorazı́me do lodže, kde si dáme večeři a po dvou dnech kempovánı́ nás čeká zase pohodlná postel.

Snídaně - oběd - večeře


7. Den: Sossusvlei - kaňon Sesriem

Po snı́dani vyrazı́me rovnou do oblasti Sossusvlei, kde se nacházı́ jedny z největšı́ch pı́sečných dun na světě. Čeká nás cesta krásnou krajinou, která má zase úplně jiný charakter než ta na jihu země. V národnı́m parku si postavı́me stany a strávı́me zde následujı́cı́ dvě noci. Odpoledne vyrazı́me na procházku kaňonem Sesriem. 

Snídaně - oběd - večeře


8. Den: Sossusvlei, Deadvlei

Dnes ráno si opravdu přivstaneme, ale odměnou za toto “strádánı́” nám bude východ slunce na pı́sečných dunách! Využijeme skvělé polohy našeho kempu uvnitř národnı́ho parku a před svı́tánı́m vyrazı́me na Dunu 45, abychom si mohli dosyta vychutnat fantastickou hru barev na pı́sečných dunách ozářených rannı́m sluncem. Poté přesedneme do terénnı́ch vozů a vydáme se do srdce Sossusvlei a dále pěšky do Deadvlei. Dnes na vlastnı́ oči uvidı́te ty nejkrásnějšı́ obrázky Namibie, které znáte z pohledů a dokumentů. Odpoledne se plnı́ zážitků vydáme zpět do našeho kempu. 

Snídaně - oběd - večeře


9. Den: Swakopmund

Po snı́dani vyrazı́me do přı́mořského městečka Swakopmund, kde strávı́me v pohodlı́ lodže dalšı́ dvě noci. Město má bohatou historii (na africké poměry :-) , bylo založeno v roce 1892 původně jako rybářský a obchodnı́ přı́stav, který se později přesunul do vhodnějšı́ho Walvis Bay. V dněšnı́ době je Swakopmund oblı́beným letoviskem mı́stnı́ch i turistů ... najdete zde restaurace, obchody i širokou nabı́dku aktivit.Prvnı́ den se ubytujeme a po obědě vyrazı́me společně na vyhlı́dkovou plavbu lodı́. 

Snídaně - oběd - večeře


10. Den: Swakopmund

Ve volném dni bude čas na prozkoumánı́ městečka, nebo na některé z nabı́zených aktivit (výlety do pouště, čtyřkolky, tandemový seskok, sandboarding - tyto aktivity jsou na vlastnı́ náklady a budeme je objednávat podle zájmu a aktuálnı́ch možnostı́ na mı́stě).

Snídaně


11. Den: Brandberg

Snı́daně v lodži a vyrážı́me na sever směr Skeleton Coast (Pobřežı́ koster). Navštı́vı́me Cape Cross, mı́sto, které je domovem tisı́ců lachtanů. Odsud budeme pokračovat do vnitrozemı́ do skalnatého pohořı́ Brandberg. Vylezeme na některou ze skal a nenecháme si ujı́t dalšı́ krásný západ slunce. Tábořit budeme na úpatı́ skal.

Snídaně - oběd - večeře


12. Den: Etosha

Dnes nás čeká prvnı́ safari v nejznámějšı́m národnı́m parku Namibie. Národnı́ park Etosha je naprostým přı́rodnı́m unikátem. Obrovská solná pánev je viditelná z vesmı́ru ... krajina zdánlivě nehostinná je domovem velikého množstvı́ zvı́řat. Ta potřebujı́ k životu vzácnou vodu, takže kolem napajedel zde můžete vedle sebe pozorovat druhy, které by se jinak vzájemně vyhnuly obloukem. Čekajı́ nás dva dny zážitků a dobrodružstvı́ uvnitř tohoto jedinečného parku.  Prvnı́ den odpoledne si postavı́me stany v kempu uvnitř parku a v podvečer se přesuneme k napajedlu na kraji našeho kempu. 

Snídaně - oběd - večeře


13. Den: Etosha

Ráno vstaneme brzy, sbalı́me kemp a vydáme se napřı́č národnı́m parkem směrem na východ. Na oběd se zastavı́me v jednom z kempů uvnitř parku. V podvečer dorazı́me do dalšı́ho kempu, kde se ubytujeme na noc. Na večeři si zajdeme do mı́stnı́ restaurace (na vlastnı́ náklady). Druhý večer budete mı́t možnost vyrazit na večernı́ safari (organizuje správa národnı́ch parků, objednává se po přı́jezdu do kempu, hradı́ se na mı́stě).

Snídaně - oběd


14. Den: Národní park Waterberg Plateau

Ráno sbalı́me kemp a užijeme si poslednı́ rannı́ safari v NP Etosha. Odsud se vydáme na jih do oblasti Waterberg. Jedná se o náhornı́ planinu, která vystupuje nad poušť Kalahari. Tady se utábořı́me na poslednı́ našı́ noc v přı́rodě a vyrazı́me na kopec a společně si užijeme dalšı́ afriký západ slunce.

Snídaně - oběd - večeře


15. Den: Windhoek

Časně ráno se sbalı́me a pojedeme zpět do hlavnı́ho města. Po přı́jezdu si splnı́me povinnost Covid testů a zajdeme společně na oběd do jedné z mı́stnı́ch restauracı́. Po obědě si prohlédneme hlavnı́ město a ubytujeme se na naši poslednı́ noc v pohodlı́ hotelu. Rozloučı́me se s Afrikou při společné večeři v restauraci.

Snídaně


16. Den: Odlet z Windhoeku

Snı́daně v hotelu, dopoledne transfer na letiště a odlet zpět do Evropy.

Snídaně


17. Den: Přílet do Prahy


CK Marco Polo Int.
+420 222 314 666
Po - Čt 8:30 - 17:00
info@marco-polo.cz
Petrská 1551/23, 11000 Praha 1-Nové Město
IČO: 28086953
DIČ: CZ28086953
Bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.
Číslo b. účtu: 210 277 5551 / 2700

Podobné produkty

Namibie dechberoucí a dojemná - s českým průvodcem - Český průvodce Poznávací zájezdy | Namibie

Namibie dechberoucí a dojemná - s českým průvodcem

91 900 Kč 11

Namibie - dechberoucí dojemná. Tento stát je příhodně pojmenovaný podle nejstarší pouště na světě - Namib Desert. Leží na jihozápadním pobřeží Afriky a je známá rozsáhlou otevřenou krajinou a nekonečnou zásobou modré oblohy, která je ve dne zalitá sluncem a v noci plná hvězd. Namibie se může pochlubit obrovským množstvím divoké zvěře v rozmanitém prostředí národních parků, dojemnou a bílou solnou pánví v Národním Parku Etosha National Park, červenými písečnými dunami v dechberoucím Sossusvlei, osamělými plážemi podél Pobřeží Koster Skeleton Coast a nedotčenou divočinou v Damaralandu a Kaokolandu. V zemi najdete plno úžasných kontrastů, stačí si je jen užít.

Detail Termíny a ceny +
loading